Algemene Voorwaarden HQ Uitvaarteducatie BV.

Toelichting

Voor alle diensten geleverd door HQ Uitvaarteducatie B.V. gevestigd aan de Vinkelsestraat 82 B 5383 KM te Vinkel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84149078, gelden de volgende voorwaarden:

Artikel 1 Definities 

1.1Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon met wie HQ Uitvaarteducatie BV een overeenkomst tot deelname aan een cursus sluit.

1.2Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgeven aan de cursus deelneemt.

1.3Cursus: cursus, training, workshop, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het vergroten van kennis en/of vaardigheden.

1.4Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid  

2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, (rechts)handelingen en hetgeen daaruit voortvloeit van HQ Uitvaarteducatie B.V.

2.2Uitzonderingen, aanvullingen, wijzigingen of inbreuken hierop zijn slechts geldig indien en voor zover HQ Uitvaarteducatie B.V. zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt. Wordt afgeweken van de voorwaarden, heeft dat een eenmalig effect en kan de Opdrachtgever daaraan in overige gevallen c.q. rechtsverhoudingen tussen partijen geen rechten ontlenen.

2.3Alle aanbiedingen c.a. van HQ Uitvaarteducatie B.V. binden HQ Uitvaarteducatie B.V. enkel indien deze schriftelijk zijn bevestigd door HQ Uitvaarteducatie. B.V.

2.4Een inschrijving voor een cursus en/of het accepteren van een offerte impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.5Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van:

(a) de vennootschap zelf en diens vennoten;
(b) alle derden die door HQ Uitvaarteducatie B.V. zijn of worden ingeschakeld;
(c) eenieder voor wier handelen of nalaten HQ Uitvaarteducatie B.V. aansprakelijk wordt gehouden of aansprakelijk is;

Artikel 3 Inschrijving en bevestiging

3.1Inschrijving voor de door HQ Uitvaarteducatie B.V. te verzorgen cursussen kan door Opdrachtgever plaatsvinden via inschrijving via het inschrijfformulier op de website, of door aanmelding per e-mail/elektronische post.

3.2HQ Uitvaarteducatie B.V. bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk of digitaal. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand.

3.3HQ Uitvaarteducatie B.V, heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 Prijs

4.1Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via de website gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.

4.2Bij inschrijving voor een cursus op basis van een offerte, gelden de prijzen zoals vermeld in de offerte.

4.3In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

4.4Alle prijzen van de cursussen zijn vrijgesteld van B.T.W.

4.5Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

4.6Prijzen kunnen periodiek worden verhoogd, o.a. met een indexering danwel hogere of andere heffingen van overheidswege. HQ Uitvaarteducatie B.V. is niet gehouden een dergelijke prijsverhoging vooraf te communiceren. Zulks geeft de Opdrachtgever geen recht de opdracht tussentijds en kosteloos op te zeggen.

Artikel 5 Betaling

5.1Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5.2Indien niet binnen de termijn zoals in het vorige lid is betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

5.3In geen geval zal Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HQ Uitvaarteducatie B.V. ten aanzien van de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op verrekening of opschorting.

5.4Indien de Opdrachtgever niet, dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor HQ Uitvaarteducatie B.V. voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn onder andere begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

5.5De door de Opdrachtgever verschuldigde boeterente in geval van niet tijdige betaling bedraagt 1 (zegge: één) % van het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte van een maand (waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele) waarmee de vervaldag is overschreden, onverminderd het recht op de wettelijke schadeloosstelling.

Artikel 6 Annulering/wijziging

6.1Annulering door Opdrachtgever of cursist dient schriftelijk (per e-mail) plaats te vinden. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de cursus.

6.2Bij annulering vanaf 4 weken tot 1 week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd.

6.3Onder annulering wordt verstaan: het afmelden van de cursus en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook.

6.4Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, kan hij/zij in overleg en voor zover mogelijk worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum.

6.5Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk.

6.6HQ Uitvaarteducatie B.V. is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

6.7HQ Uitvaarteducatie B.V. behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzingen aan te brengen. Cursisten worden voorafgaand aan de cursus over eventuele wijzigingen geïnformeerd.

6.8HQ Uitvaarteducatie B.V. behoudt zich het recht voor de geplande cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de geplande cursusdag. De cursisten worden hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. HQ Uitvaarteducatie B.V. zal het betaalde cursusgeld restitueren tenzij de cursist gebruik maakt van een eventueel door HQ Uitvaarteducatie B.V. aangeboden alternatief.

6.9HQ Uitvaarteducatie is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien HQ Uitvaarteducatie betrokken personen en/of gebruikt materiaal met omstandigheden worden geconfronteerd die zodanig zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel zodanig bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1Deelname aan cursussen geschiedt volledig op eigen risico.

7.2HQ Uitvaarteducatie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met letsel of overlijden van cursisten, of beschadiging of verlies van zaken der cursisten; Opdrachtgever vrijwaart HQ Uitvaarteducatie B.V. daar onherroepelijk voor.

7.3De Opdrachtgever vrijwaart HQ Uitvaarteducatie B.V. en/of de door HQ Uitvaarteducatie B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken van de Opdrachtgever, cursisten en/of derden voor schade die voortvloeit uit de cursus in dezen of de toepassing ervan, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van HQ Uitvaarteducatie B.V. en/of de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.

7.4Indien HQ Uitvaarteducatie op enig moment, ondanks hetgeen in het hier voorgaande bepaalde, wel aansprakelijk is voor enige schade dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. In géén geval zal de aansprakelijkheid van HQ Uitvaarteducatie uitgaan boven het bedrag dat onder zijn bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.

7.5Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 8 Klachten

8.1Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HQ Uitvaarteducatie B.V. , nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, althans uiterlijk binnen 1 maand na toezending van de eindfactuur.

8.2Elke eventuele vordering op HQ Uitvaarteducatie vervalt indien dit niet conform het in het vorige lid is ingediend.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1Het door HQ Thanatopraxie B.V. aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door HQ Uitvaarteducatie voorbehouden.

9.2Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HQ Uitvaarteducatie B.V.is Opdrachtgever/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10 Overmacht

10.1HQ Uitvaarteducatie is gerechtigd om zich op overmacht te beroepen wanneer de uitvoering van de opdracht gedeeltelijk of geheel – al dan niet tijdelijk – verhinderd of bemoeilijkt wordt door omstandigheden buiten haar wil of invloed. Zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, brand, weersomstandigheden, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken of diensten door derden, bedrijfsstoornissen, arbeidsstoornissen of stakingen, ziekte, etc.

10.2HQ Uitvaarteducatie mag zich eveneens op overmacht beroepen wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat HQ Uitvaarteducatie voorrang geeft aan andere opdrachten wanneer die voorrang redelijkerwijs geboden is.

10.3In het geval van overmacht aan de zijde van HQ Uitvaarteducatie worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien zij zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan een maand zijn zowel HQ Uitvaarteducatie als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander zonder daarbij tot vergoeding van schade gehouden te zijn. De Opdrachtgever is alsdan gehouden de werkzaamheden en gemaakte kosten van HQ Uitvaarteducatie tot de opschorting te voldoen aan HQ Uitvaarteducatie.

Artikel 11 Diverse

11.1Indien een artikel dezes ongeldig mocht blijken zullen de overige voorwaarden van kracht blijven en zal dat artikel zodanig worden aangepast en uitgelegd dat zoveel mogelijk wordt bewerkstelligd dat de bedoeling van het artikel wordt bereikt, zulks binnen de grenzen van het toepasselijk recht en/of de bevoegde gerechten.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van HQ Uitvaarteducatie B.V. en overeenkomsten tussen HQ Uitvaarteducatie B.V. en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2Partijen komen overeen dat geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.


Reviews

HQ Uitvaarteducatie B.V.

Google Reviews
4.5